ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลง

1 เมื่อสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกสามารถส่งคำสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ แล้วทางดว็บไซต์ tik4u.com จะแจ้งชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการส่งคำสั่งซื้อทางอีเมลของสมาชิก ในการเข้าใช้งานครั้งแรก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบัญชี ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นได้ล่วงรู้เป็นอันขาด รวมทั้งต้องจัดหามาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้เป็นอันขาด


2 ในกรณีที่สมาชิกตกลงยินยอมและยอมรับว่า ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้บัญชีสมาชิก (User Name) และ รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกเข้าทำการส่งคำสั่งซื้อ/ยกเลิก/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคำสั่งใด ๆ ของสมาชิกในการซื้อสินค้า หรืออาจรวมไปถึงการดูข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระบบออนไลน์และ/หรือการกระทำอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก สมาชิกตกลงที่จะผูกพันตนและเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของสมาชิกเองทุกประการ เว็บไซต์  tik4u.com จะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการกระทำหรือเหตุดังกล่าวข้างต้นเป็นเด็ดขาด


3 สมาชิกรับทราบและยอมรับถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์  อาทิเช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง, การส่งข้อมูลล่าช้าหรือไม่สามารถส่งคำสั่งการซื้อได้ ตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสมาชิกหรือของ tik4u.com อันส่งผลทำให้เกิดการขัดข้องไม่สามารถทำงานโดยปกติได้ ความผิดพลาดที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดบางประการ เป็นต้น เว็บไซต์ tik4u.com ไม่มีความผูกพันใด ๆ ที่จะต้องรับผิดชอบในผลกำไรและ/หรือขาดทุน หรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวข้างต้นทุกประการ


4 เมื่อสมาชิกตกลงในคำสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ทางระบบจะยืนยันรายการคำสั่งซื้อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของสมาชิก


5 งสมาชิกตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบัญชีของสมาชิก อันมาจากความจงใจหรือความประมาทของตัวงสมาชิกเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น งสมาชิกส่งคำสั่งซื้อผิดพลาด หรืองสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ tik4u.com เป็นต้น เว้นแต่ความผิดพลาดนั้นเกิดจากระบบของเว็บไซต์เอง ทางเว็บไซต์จะยกเลิกใบสั่งซื้อนั้นและให้สมาชิกสั่งซื้อไหม่ หรือคืนเงินให้ในกรณีที่ไม่ต้องการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง


6 ทางเว็บไซต์ จะไม่รับคืนสินค้า ในกรณีที่ได้ส่งสินค้าถูกต้องตามที่สั่งซื้อแล้ว แต่เป็นการสั่งผิด แต่เป็นความผิดของสมาชิกเอง


7 สมาชิกได้มีการศึกษาและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของเว็บไซต์ tik4u.com เป็นอย่างดีแล้วและยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเว็บไซต์ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตทุกประการ


สมาชิกได้อ่านและเข้าใจข้อความมาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และเจตนาของสมชิกทุกประการ จึงได้ปุ่มยอมรับ เพื่อแสดงว่าสมาชิกยอมรับเงื่อนไขข้างต้นที่ทุกประการ